หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน หน.หน่วยงาน เบอร์ติดต่อหมายเหตุ
1.หน้าห้อง ผู้อำยวยการสำนักฯ 075 763 367 ต่อ 108
2.ส่วนอำนวยการ 075 763 367 ต่อ 101
3.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 075 763 367 ต่อ 103
4.ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 075 763 367 ต่อ 107
5.ส่วนวิชาการและกฎหมาย 075 763 367 ต่อ 104
6.ศูนย์ป่าไม้นครศรีธรรมราช
7.ศูนย์ป่าไม้พัทลุง
8.ศูนย์ป่าไม้ตรัง
9. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช นางโสภี บริสุทธิ์ 089 6467901
10. สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ 095 419 0099
11. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง นางสาวอภิญญา คงสงค์ 061 6961653, 084 689 3112
12. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง สิบเอกหญิงกรุณา ส่งแสง 086 598 5153
13. ติดต่อเจ้าหน้าที่ 075 763 367 กด 0