กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ ใส่ปุ่ย พรวนดิน บริเวณที่ตั้งสำนักงาน เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริรทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ