ประชาสัมพันธ์

ทส. มอบหนังสืออนุญาต คทช. และหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ ายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชจังหวัดกาญจนบุรีและพบปะพี่น้องประชาชน  พร้อมเปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจให้ผู้อยู่อาศัย และติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่า ณ โรงงานกระดาษ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังห […]


วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

การอนุรักษ์ป่าไม้ให้ควบคู่กับมนุษย์อย่างยั่งยืนสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 1.การกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งมีจำนวน 20 ข้อกำหนด เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่ได้รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่กับธรรมชาติตลอดไป โดยมีพื้นที่ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จะต้องมีแนวทางจัดการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.การปลูกป่า คือ การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ซึ่งสามารถนำมาทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายลงไปได้ ช่วยให้ป่าไม้ในเมืองมีมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญที่ไม่ค่อยมีต้นไม้ ป่าไม้คือชีวิตของมนุษย์ที่ต้องอย […]