กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณที่ตั้งสำนักงาน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณที่ตั้งสำนักงาน ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกซ่อม กำจัดวัชพืช และใส่ปุ่ย