แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่


แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ

แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

แบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการ

แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ (แบบใหม่)

 
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถ (แบบใหม่)

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวร-ยาม

แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ

แบบฟอร์มลาป่วย

แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจำจังหวัด

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)