เกี่ยวกับหน่วยงาน


Logo-กรมป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ เป็นหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้

วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

พันธกิจ :                                     

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่

2.  บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

3. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม

5. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

6. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

 

001