เกี่ยวกับหน่วยงาน


Logo-กรมป่าไม้

  • สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ เป็นหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้

  • วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

  • ภารกิจ :                                                                                           

      – ป้องกันรักษาป่า  

      – จัดการที่ดินป่าไม้ 

      – ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 

      – ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ 

      – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน

      – ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่น ๆ 

      – พัฒนาการอนุญาต และการบริการ

      – พัฒนาการอนุญาต และการบริการ 

      – วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์กำหนดมาตรฐานและการรับรอง

  • กลยุทธ์ในการทำงาน 4 บ ได้แก่

     – การบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ 

     – การบังคับใช้กฎหมาย

     – การบูรณาการร่วมกันในการทำงาน

     – การบูรณะฟื้นฟู

001