อัตรากำลัง


อัตรากำลัง 229 ราย แบ่งเป็น

         ข้าราชการ                   22  ราย

         ลูกจ้างประจำ                 14  ราย

         พนักงานราชการ             139  ราย

         เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมา)   50  ราย

         พนักงานจ้างเหมา              4  ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563