ส่วนอำนวยการ


ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่
1.) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของสำนัก
2.) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก
3.) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สารมสนเทศ และการสื่อสารของสำนัก
4.) ปฏิบัติติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสำนัก
5.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
   (1) ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสำนัก
   (2) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และการสื่อสารของสำนัก
   (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี
   (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของสำนัก
   (2)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   (1) วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนัก
   (2) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ สำนักส่งกรม
   (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย