ส่วนจัดการป่าชุมชน


3ส่วนจัดการป่าชุมชน มีอำนาจหน้าที่

1.) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน
2.) ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนในการบริหารการจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
3.) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
4.) สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
5.) สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่
6.) ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
7.) สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
8.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
   (1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
   (2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก
   (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
   (1) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   (2) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   (3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของปะชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
   (4) ปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
   (5) ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   (6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
   (1) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
   (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งอวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
   (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
   (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย