ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่

1.) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติและการใช้จ่าย งบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้
2.) ปฏิบัติการด้านจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
3.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
   (1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
   (2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก
   (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
   (1) สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
   (2) รังวัดหมายแนวเขตที่ดินไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
   (3) สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
   (4) ประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
   (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
   (1) ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
   (2) ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้
   (3) ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ดำเนินการลดผลกระทบในการอาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
   (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎร และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
   (5) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   (6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่รับมอบหมาย
1.4 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
   (1) จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
   (2) สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
   (3) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย