กำหนดการประชุม


– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6/2563 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

-ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

-ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2561

-ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2560

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2560

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7/2559 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 5/2559 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

– ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559