สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้129
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้147
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา916
mod_vvisit_counterเดือนนี้2571
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา4936
mod_vvisit_counterทั้งหมด1053161

โครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้
พระราชบัญญัติป่าไม้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน
สำนักรับรองป่าไม้
TESFO
สำนักวิจัยและพัฒนา
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้
ITTO
ดาวน์โหลดคู่มือ
ผลการเบิกจ่าย
NSW
RFD
ฐานข้อมูลเพื่อความหลากหลาย
การบริหารเมล็ดพันธ์ไม้
ตัวชี้วัด
ระบบติดตามการบุกรุก
ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร

ดรรชนี้ข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒๕๔๐


 ลำดับ  ชื่อแฟ้ม              รายการ                
มาตาร ๗ (๑),(๒),(๓) โครงสร้าง/การจัดองค์ประกอบในการดำเนิน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา ๗ (๔) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยเสรีภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลที่เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นขัดแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
มาตรา ๙ (๑) แนวคำวินิจฉัย คดีปกครองเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ 
มาตรา ๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจนุเบกษา มาตรา ๗ (๔)
มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ 
มาตรา ๙ (๓) รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 
มาตรา ๙ (๓) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
มาตรา ๙ (๓) แผนปฎิบัติราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
๑๐ มาตรา ๙ (๓) แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
๑๑ มาตรา ๙ (๓) คำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รายละเอียดคำอธิบายตัวชีวัดเพื่อประกอบคำรับรอง 
๑๒ มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของตน 
๑๓ มาตรา ๙ (๖) สัญญา สัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดทอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
๑๔ มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย กรมป่าไม้

Royal Forest department

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์บริการประชาชน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
โครงการ800ล้านกล้า
ระบบติดตามและประเมินผล
รับฟังความคิดเห็น
NSW
แสดงความเห็นต่อการจัดสวนบริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
ระดมความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้
ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
facebookเปลี่ยนวัสดุให้กลายเปนเงิน
สายด่วนกรมป่าไม้
สินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปี๒๕๕๘ “มะแม แพะน่ารัก”
โครงการปลูกป่าเพื่อสังคม
Facebook สำนัก8
มูลนิธิสืบ
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 78 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบฐานข้อมูลกรมป่าไม้
ระบบโปรแกรมสารสนเทศ
ระบบงานสารบัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
คู่มือบริการประชาชน

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทีี่ 8 (นครราชสีมา) 591 หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-2201 โทรสาร : 0-4493-2157