ส่วนอำนวยการ


ส่วนอานวยการประกอบด้วย 4 ฝ่าย 1 ศูนย์ ดังนี้
1) ฝ่ํายบริหารทั่วไปมีหน้ําที่รับผิดชอบ
1.1) ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสำนัก
1.2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายการเงินและบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของสำนัก
2.2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ํายแผนงานและงบประมาณมีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1) วิเคราะห์ และจัดทาแผนงานและงบประมาณของสำนัก
3.2) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่ําไม้
3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4) ฝ่ายสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ
4.1) วางแผน จัดระบบการสำรวจ และประสานการจัดเก็บข้อมูลของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้
4.2) ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
4.3) ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5) ศูนย์บริการประชาชน มีหน้ที่รับผิดชอบ
5.1) อำนวยควํามสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชนให้สามารถสอบถาม ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.2) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
5.3) ดำเนินการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในทุกช่องทาง ให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
5.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอำนวยกํารมีอำนําจหน้าที
1) ปฏิบัติงํานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของสำนัก
2) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก
3) ปฏิบัติงํานด้ํานกํารประชําสัมพันธ์ สารสนเทศ และการสื่อสารของสำนัก
4) ปฏิบัติงํานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสำนัก
5) ปฏิบัติงํานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

WebSite: ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกกลาง กรมป่าไม้