ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้
1)   ฝ่ํายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1)   ปฏิบัติงานธุรการ และสารบรรณของส่วน
1.2)   จัดทาแผนงานและงบประมาณของส่วนจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก
1.3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2)   ฝ่ํายปลูกป่ํามีหน้ําที่รับผิดชอบ
2.1) กำกับ ควบคุม ดูแล การปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการรวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2)  ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ            2.3)  ส่งเสริม และสนับสนุนกํารรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและการประกอบอาชีพด้านป่าไม้
2.4) จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.5)  ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
2.6)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3)   ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1)  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงํานด้านเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
3.2)  พัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ให้มีคุณภาพ
3.3)  ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ การสร้างเรือนเพําะชำกล้าไม้ชุมชน สู่ประชาชนหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน
3.4)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนส่งเสริมกํารปลูกป่ามีอำนาจหน้าที่

          1)  เสนอแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า จัดทำแผนที่แปลงปลูกและบำรุงป่าในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่กรมป่าไม้กำหนด
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ ทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน การดำเนินงานในรูปสหกรณ์สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการดำเนินงํานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3)  ดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาด้านการป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและฟื้นฟู แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
4)   ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

Web Site: สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้