ส่วนจัดการป่าชุมชน


ส่วนจัดการป่ําชุมชนประกอบด้วย 3 ฝ่ําย ดังนี้
        1)  ฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบ
              1.1)  ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
              1.2)  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกํารใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงํานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก
              1.3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

        2)  ฝ่ํายส่งเสริมกํารจัดกํารป่ําชุมชนมีหน้ําที่รับผิดชอบ
              2.1)  ส่งเสริมการจัดกํารป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกียวข้อง
              2.2)  สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              2.3)  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
              2.4)  ปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
              2.5)  ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
              2.6)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

        3)  ฝ่ํายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนมีหน้าที่รับผิดชอบ
              3.1)  ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
              3.2)  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
              3.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
              4.4)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดกํารป่ําชุมชน มีอำนาจหน้าที่
          1)  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมําณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดกํารป่าชุมชน
          2)  ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
          3)  ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
          4)  สนับสนุนข้อมูลและบริการทํางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
          5)  สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่
          6)  ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
          7)  สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
          8)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

Web Site: สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้