วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาตร์


วิสัยทัศน์
  • บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569
พันธกิจ
  1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
  2. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
  3. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
  5. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
  6.  เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ