จัดซื้อจัดจ้างสำนัก


ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน เมษายน 2562

 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20X40 เมตร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มีนาคม 2562

 • แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคาศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกวดราคาค้าจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อ จัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (CAB) 3 คัน อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 • ประกวดราคาซื่อ จัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน  อ่านเพิ่มเติม…
 • เอกสารประกวดราคาซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย อ่านเพิ่ม…

ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประจำเดือนกันยายน 2561

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก็สร้าง  อ่านเพิ่มเติ่ม…
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื่อจัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45,000 ต้น อ่านเพิ่มเติม…
 • เอกสารประกวดราคาการจัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 48,000 ต้น อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงิน จัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ที่4 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 7-10 จำนวน 500 ไร่ ป่าเขาประดู่ท่ี3 อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-3 จำนวน 200 ไร่ ป่าครบุรีที่ 14อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่ ป่าครบุรีที่ 13อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 300 ไร่ ป่าครบุรีที่ 10อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-3 จำนวน 200 ไร่ ป่าครบุรีที่ 8 อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 400 ไร่ ป่าครบุรีที่ 3 อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-3 จำนวน 500 ไร่ ป่าครบุรีที่ 2 อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเสรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา หนองเต็ง – จักรราช อ่านเพิ่มเติม…
 • เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนมกราคา 2561 

 • หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ 4 จ.นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 13 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ที่ 3 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 2 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 3 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 14 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 10 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • ราคากลาง  โครงการจ้่งกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อพิ่มเพื่นที่สีเขียว จำนวน 70,000 ต้น อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดารรและราคากลาง สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่อจัดจ้าง กิจกรมมเพาะชำ สวนป่ากลางดง อ.ปากช่อง อ่านอ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่ือจัดจ้าง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมทเพาะชำกล้าไม้พะยูง สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง – จักรราช (ตาราง ปปช. 07) อ่านเพิ่มเติม…
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่ือจัดจ้าง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมทเพาะชำกล้าไม้พะยูง จังหวัดสุรินทร์ (ตาราง ปปช. 07) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนธันวาคม 2559

 • เอกสารประกวดจ้างอาคารสำนักงาน สจป.ที่ 8 (นม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านเพิ่มเติม…
 • ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สจท.ที่ 8 (นม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (-e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…