คำสั่งกรมป่าไม้


ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2494/2566 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2576-2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2458/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2455/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่าสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2354/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2271-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2236-2566 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2158/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2009-2566 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1996-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1890/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1915/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1889/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1788-2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1695-2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1691-2566 เรื่อง ให้พนังงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนเมษายน 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1165/2566 เรื่อง การกำหนดเลขที่ออกหนังสือของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนมีนาคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 956/2566 เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา)
 • https://cloud.forest.go.th/s/oERbJ4Ww2c3tG5w
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 583-2565 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 570-2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • ประจำเดือนมกราคม 2566
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 288-2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 301/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 188-2566 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 88/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 118/2566 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยายกรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 156/2566 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 10/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
 • ประจำเดือนธันวาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4468/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4395-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการการ ไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4394/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ทส 4389-2565 เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4312/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4311-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4030-2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริการพัสดุ ประจำส่วน สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4032-2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3796-2565 เรื่องให้พนักงานไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3643-2565 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4025/2565 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนตุลาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3427/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกันยายน 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3111/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3159/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3307 - 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นม.)
 • ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2864/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2867-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2159-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2383-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1958-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชกากรไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1871-2565 เรื่อง ให้ข้ราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1782-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1870/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
  ประจำเดือนเมษายน 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1409-2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1759-2565 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1463/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่1521/2565 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1294-2565 เรื่องอนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากหารปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1244-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1185/2565 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่าสัญญาจ้าง
 • ประจำเดือน มีนาคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 946/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 946/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 891/2565 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 755-2565 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในช่วงระหว่างสัญญาจ้าง
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 412-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 477-2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนมกราคม 2565
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 193/2565 เรื่อง การกำหนดเลขที่ออกหนังสือของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 332/2565 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

  รายการย้อนหลัง

  ดูรายการหนังสือคำสั่งกรมป่าไม้ย้อนหลัง
  รายการหนังสือคำสั่งกรมป่าไม้ย้อนหลังประจำปี 2564
  รายการหนังสือคำสั่งกรมป่าไม้ย้อนหลังประจำปี 2563
  รายการหนังสือคำสั่งกรมป่าไม้ย้อนหลังประจำปี 2562
  รายการหนังสือคำสั่งกรมป่าไม้ย้อนหลังประจำปี 2561
  รายการหนังสือคำสั่งกรมป่าไม้ย้อนหลังประจำปี 2560
  ประจำเดือน มกราคม 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 182/2564 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 517/2564 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏืบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4514/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4489/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4440/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4333/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4237/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4612/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4625/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 4103/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3880/2563 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3916/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3646/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3643/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3642/2563 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3515/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3500/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3456/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน กันยายน 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3320/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3231/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3162/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3136/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม่ที่ 3037/2563 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3290/2563 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2912/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2898/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2870/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2826/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากการปฏิบัติงานระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2824/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและภาวะโลกร้อน แปลงย่ยที่1 จังหวัดบุรีรัมย์ ในสังกัดศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2766/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียด การรับมอบพื้นที่หน่วยงาน/สวนป่า/โครงการและโครงการพิเศษอื่นๆ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักจัดการทรพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) (แก้ไขครั้งที่1)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2744/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา
 • คำสั่งกรมป่าไม้ 2684/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2916/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
 • ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2548/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2547/2563 เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างงานก่อสร้างหอถังน้ำสูง 9.00 เมตร ด้วยวิธีเจาะจง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2546/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้สุรินทร์
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2543/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2525/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่นม.1 (ปากช่อง) จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2524/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 • คำสั่งกรมป่าไม่ที่ 2499/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2476/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบ้านพักป่าไม้อำเภอสีคิ้ว (เดิม) ชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถใช้การได้ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2475/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2412/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และลดโลกร้อน แปลงย่อยที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ในสังกัดศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2407/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ 2397/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรป่าไม้ที่ 2391/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ 2204/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • เดือนมิถุนายน 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1917/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2013/2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2028/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 2144/2563 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ 2204/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1871/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1844/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงเก็บรถยนต์และห้องพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1774/2563 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1794/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือนเมษายน 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1551/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1550/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างแลพการบริหารพัสดุ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1538/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้ามราปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำส่วน ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรม1447/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2 )
 • คำสั่งที่ 1373/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งที่ 1372/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งที่ 1298/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1521/2563 เรื่อง เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1522/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้สุรินทร์
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1523/2563 เรื่องแต้งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกีดศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1524/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1467/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
  ประจำเดือน มีนาคม 2563
 • การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดงานป่าไม้ ครั้งที่ 2
 • ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมบำรุงป่า
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1206/2563 เรื่อง แต้งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1175/2563 เรื่องอนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 933/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 929/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ หน่วยป้องกันป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 794/2563 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 784/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 785/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 783/2563 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 836/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันราักษาป่า
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 857/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างหอถังน้ำ สูง 9.00 เมตร
 • ทส1621.1/ว 758 ลว.11มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ทส 1621.1/ว 759 ลว.11มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
 • ทส1621.1/ว 760 ลว.11มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทส1621.1/ว 762 ลว.11มี.ค.63 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ทส1621.1/ว 771 ลว.11มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 • ทส1621.1/ว 823 ลว.16มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขีย
 • ทส1621.1/ว824 ลว.16มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์
 • ทส1621.1/ว825 ลว.16มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกกล้าไม้ขนาดใหญ่
 • ทส1621.1/ว825 ลว.16มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกกล้าไม้ขนาดใหญ่
 • ทส1621.1/ว 826 ลว.16มี.ค.63 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภารกิจของส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 • ทส1621.1/ว 835 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
 • ทส1621.1/ว 836 ลว.17มี0ค063 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
  ทส1621.1/ว 837 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 838 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 839 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 840 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
 • ทส1621.1/ว 843 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
 • ทส1621.1/ว 844 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 855 ลว.18มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 856 ลว.18มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็ว
 • ทส1621.1/ว 857 ลว.18มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
 • ทส1621.1/ว 858 ลว.18มี.ค.63 ขอปก้ไขแผนภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 860 ลว.18มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 • ทส1621.1/ว 861 ลว.18มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 871 ลว.18มี.ค.63 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ
 • ทส1621.1/ว 940 ลว.24มี.ค.63 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัมนาคุรภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 951 ลว.25มี.ค.63 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว965 ลว.25มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 976 ลว.25มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนกลาง) สำหรับเป็นค่าสาธารณูปโภคของหน่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค
 • ทส1621.1/ว1000 ลว.27มี.ค.63 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ ครั้งที่ 1
 • ทส1621.1/ว1027 ลว.31มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (ปม.1-2) โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 647/2563 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 616/2563 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 437/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 541/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 451/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ดำเนินทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน ระดับฝ่าย และระดับศูนย์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน มกราคม 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 298/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 181/2563 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำเเหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 178/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้สุรินทร์
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 177/2563 เรื่องเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
 • คำสั่งกรมป่าไม่ที่ 175/2563 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการเผยแพร่ การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และสอบข้อเขียน) และมีสิทธเข้ารับการประมเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 193/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 249/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 34/2563 เรื่องการออกหนังสื่อของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 141/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 140/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 136/2563 เรือง ให้พนักงาานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • ประจำเดือน ธันวาคม 2562

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

  ประจำ เดือนตุลาคม 2562

  ประจำเดือน สิงหาคม 2562

  ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

  ประจำเดือนมิถุนายน 2562

  ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  ประจำเดือน เมษายน 2562

  • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1498/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการลริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1383/2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ลว.23เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1320/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารบ้านพักข้าราชการ ลว.17เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1192/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8 (นม.) ลว.3เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1179/2561 มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน ระดับฝ่ายและระดับศูนย์ สจป.8(นม.) ลว.2เมย62 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มีนาคม 2562

  • คำสั่งที่ 961/2561 มาตรการป้องกันการรับสินบนของกรมป่าไม้ (ทส.1621.1/ว1596 ลว.29มีค62) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1133/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกไหนดราคากลาง งานก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1082/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1045/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1032/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำส่วน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1012/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1004/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1003/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 960/2562 มอบหมายหน้าที่ และแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ของ สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 959/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 937/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 936/2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 888/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 887/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  • คำสั่งที่ 768/2562 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 688/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 589/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ สจป.8 (นม.) (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 576/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 575/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 574/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 570/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.8 (นม.) (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 533/2562 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 440/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 412/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มกราคม 2562

  • คำสั่งที่ 327/2562 ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ปจป.งปม.62562 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 256/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 201/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 200/2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 198/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.สร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 139/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.บร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 6/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.ชย. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  • คำสั่งที่ 4092/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.นม. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 4019/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3941/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3940/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3933/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3932/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3862/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3830/2561 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการอนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตป่าของ สจป.8 (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  • คำสั่งที่ 3710/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3703/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3702/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3531/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำสถานีวนวิจัย อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3446/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3398/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  • คำสั่งที่ 3166/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3191/2561 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3193/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3210/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3290/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3291/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3292/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซม อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3332/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กันยายน 2561

  • คำสั่งที่ 2748/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างขยายเขตแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2760/2561 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2943/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3051/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการรักษาการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3093/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  • คำสั่งที่ 2645/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2629/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2453/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  • คำสั่งที่ 2341/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างจัดงานโครงการป่าในเมือง อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  • คำสั่งที่ 1805/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงานา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1845/2561 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันและพัฒนาการป่าไม้ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1892/2561 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1985/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2015/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2016/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2046/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัตงานหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสกุ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

  • คำสั่งที่ 1578/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1669/2561 เรื่องอนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1718/2561 เรื่องอนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มีนาคม 2561

  • คำสั่งที่ 2123/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1129/2561 ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1113/2561 แต่งตั้งคณะการมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1114/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1050/2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1035/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 942/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 887/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 880/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 818/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 802/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1113/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป…อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 1127/2561 เรื่องยกเลิกสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

  • คำสั่งที่ 673/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงนาเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 654/2561 ให้ข้าราชการรักษาการณ์ในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 494/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาบริการแนวกันไฟ ท่องที่จังหวัดชัย๓ูมิ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 479/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 456/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกันการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของด่านาป่าไม้ปากช่อง อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มกราคม 2561

  • คำสั่งที่ 215/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 214/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 96/2561 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 82/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 214/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 214/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ธันวาคม 2560

  • คำสั่งที่ 2948/2560 เรื่องแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการของกรมแป่าไม้กรอบที่ 4 อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3415/2560 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนสงเสริมการปลูกป้า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3278/2560 อนุญาติให้พนักงานลาออกในระหว่างปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3317/2560 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3317/2560 มอบอำนาจให้ราชการไปปฏิบัติการชการแทน  อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

  • คำสั่งที่ 3159/2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3164/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาป่าและควบคุมไฟป่า อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3163/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3162/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3165/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3193/2560 การกำหนดเลขที่ออกหนังสือของหน่วยงานในสังกัด สจป.ที่ 8 (นม.) กรม่าไม้ (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3167/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3166/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3158/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2961/2560 ให้พนักงานราชการำปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3157/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3156/2560 ให้ข้าราาชการรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ อ่านเพิมเติม…
  • คำสั่งที่ 3154/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3155/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3203/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3204/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3193/2560 เรื่องการกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการในสังกัด สจป.ที่ 8 (นม.) กรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3081/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3084/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 3080/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…(แก้ไข้ไฟล์ไม่ครบ)
  • คำสั่งที่ 3081/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่เติม…
  • คำสั่งที่ 3028/2560 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน  อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่ 2457 / 2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างปละการบริหารพัสดุ ประจำ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสัง่ที่ 2863 / 2560 ให้พนักงานราชการไปฏิบัติงาน ส่วนป้องการรักาษาป่า และคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กันยายน 2560

  • คำสั่งที่ 2457 / 2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างปละการบริหารพัสดุ ประจำ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มิถุนายน 2560

  ประจำเดือน พฤษถาคม 2560

  • คำสั่งที่้ 1129 / 2560 ลงวันที่ 29 พฤษถาคม 2560  ให้พนักงานไปปฎิบัติราชการ อ่่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งที่้ 1129 / 2560 ลงวันที่ 29 พฤษถาคม 2560  ให้พนักงานไปปฎิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มีนาคม 2560

  • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 527 / 2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 281 / 2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 527/2560 เรื่องให้ราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
  • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 528/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสํญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

  • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 429/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (ฝ่ายทุกฝ่าย หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย) อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
  • การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการรักษาตำแหน่ง อ่านเพิ่่มติม…