คำสั่งกรมป่าไม้


ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประจำ เดือนตุลาคม 2562

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประจำเดือน เมษายน 2562

 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1498/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการลริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1383/2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง ลว.23เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1320/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารบ้านพักข้าราชการ ลว.17เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1192/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8 (นม.) ลว.3เมย62 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1179/2561 มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน ระดับฝ่ายและระดับศูนย์ สจป.8(นม.) ลว.2เมย62 อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มีนาคม 2562

 • คำสั่งที่ 961/2561 มาตรการป้องกันการรับสินบนของกรมป่าไม้ (ทส.1621.1/ว1596 ลว.29มีค62) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1133/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกไหนดราคากลาง งานก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1082/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1045/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1032/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำส่วน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1012/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1004/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1003/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 960/2562 มอบหมายหน้าที่ และแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ของ สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 959/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 937/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 936/2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 888/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 887/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สจป.8(นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 • คำสั่งที่ 768/2562 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 688/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 589/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ สจป.8 (นม.) (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 576/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 575/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 574/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 570/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.8 (นม.) (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 533/2562 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 440/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 412/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มกราคม 2562

 • คำสั่งที่ 327/2562 ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ปจป.งปม.62562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 256/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 201/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 200/2562 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 198/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.สร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 139/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.บร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 6/2562 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.ชย. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 • คำสั่งที่ 4092/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ ท้องที่จ.นม. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 4019/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3941/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3940/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3933/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3932/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3862/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3830/2561 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการอนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตป่าของ สจป.8 (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 • คำสั่งที่ 3710/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3703/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3702/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3531/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำสถานีวนวิจัย อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3446/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3398/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 • คำสั่งที่ 3166/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3191/2561 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3193/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3210/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3290/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3291/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3292/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซม อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3293/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3332/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กันยายน 2561

 • คำสั่งที่ 2748/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างขยายเขตแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2760/2561 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2943/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3051/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการรักษาการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3093/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

 • คำสั่งที่ 2645/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2629/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2453/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 • คำสั่งที่ 2341/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างจัดงานโครงการป่าในเมือง อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • คำสั่งที่ 1805/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงานา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1845/2561 การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดศูนย์ป่าไม้และหน่วยป้องกันและพัฒนาการป่าไม้ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1892/2561 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1985/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใช้บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2015/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2016/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2046/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัตงานหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสกุ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 • คำสั่งที่ 1578/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1669/2561 เรื่องอนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1718/2561 เรื่องอนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ปากช่อง) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มีนาคม 2561

 • คำสั่งที่ 2123/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1129/2561 ยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1113/2561 แต่งตั้งคณะการมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1114/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยป้องกันรักษาป่า และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1050/2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1035/2561 ให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 942/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 887/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 880/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 818/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 802/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1113/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป…อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1127/2561 เรื่องยกเลิกสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 • คำสั่งที่ 673/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงนาเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 654/2561 ให้ข้าราชการรักษาการณ์ในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 494/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาบริการแนวกันไฟ ท่องที่จังหวัดชัย๓ูมิ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 479/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 456/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกันการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของด่านาป่าไม้ปากช่อง อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มกราคม 2561

 • คำสั่งที่ 215/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 214/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 96/2561 อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 82/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 214/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 214/2561 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

 • คำสั่งที่ 2948/2560 เรื่องแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการของกรมแป่าไม้กรอบที่ 4 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3415/2560 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนสงเสริมการปลูกป้า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3278/2560 อนุญาติให้พนักงานลาออกในระหว่างปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3317/2560 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3317/2560 มอบอำนาจให้ราชการไปปฏิบัติการชการแทน  อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 • คำสั่งที่ 3159/2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3164/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาป่าและควบคุมไฟป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3163/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3162/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3165/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3193/2560 การกำหนดเลขที่ออกหนังสือของหน่วยงานในสังกัด สจป.ที่ 8 (นม.) กรม่าไม้ (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3167/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3166/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3158/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2961/2560 ให้พนักงานราชการำปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3157/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3156/2560 ให้ข้าราาชการรักษาการในตำแหน่งป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ อ่านเพิมเติม…
 • คำสั่งที่ 3154/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3155/2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3203/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3204/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3193/2560 เรื่องการกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานราชการในสังกัด สจป.ที่ 8 (นม.) กรมป่าไม้ (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3081/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3084/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3080/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…(แก้ไข้ไฟล์ไม่ครบ)
 • คำสั่งที่ 3081/2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่เติม…
 • คำสั่งที่ 3028/2560 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน  อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 2457 / 2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างปละการบริหารพัสดุ ประจำ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสัง่ที่ 2863 / 2560 ให้พนักงานราชการไปฏิบัติงาน ส่วนป้องการรักาษาป่า และคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กันยายน 2560

 • คำสั่งที่ 2457 / 2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างปละการบริหารพัสดุ ประจำ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประจำเดือน พฤษถาคม 2560

 • คำสั่งที่้ 1129 / 2560 ลงวันที่ 29 พฤษถาคม 2560  ให้พนักงานไปปฎิบัติราชการ อ่่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่้ 1129 / 2560 ลงวันที่ 29 พฤษถาคม 2560  ให้พนักงานไปปฎิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มีนาคม 2560

 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 527 / 2560 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 281 / 2560 ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 527/2560 เรื่องให้ราชการรักษาการในตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 528/2560 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฎิบัติงานในระหว่างสํญญาจ้าง อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 • คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 429/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (ฝ่ายทุกฝ่าย หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย) อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการรักษาตำแหน่ง อ่านเพิ่่มติม…