การเตรียมพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 17 มิ.ย.62 นายบุญสืบ สมัครราช ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม พร้อมด้วยนายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ออกไปเตรียมพื้นที่จัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสวนสุขภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม และออกสื่อประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับคลังจังหวัดนครพนม ธกส.นครพนม ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม ศุลกากรนครพนม และส่วนราชการอื่น เพื่อจัดพิธีในวันพุธที่ 19 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น.


ตรวจยึดพื้นที่การกระทำผิดพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

วันนี้ 4 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.4(เมือง)ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.2(วาริช-พรรณา,เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม,เจ้าหน้าที่วนอุทยานภูผาแด่น ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ พิกัด 48Q 0402503 UTM 1883897 คำนวณพื้นที่ได้ 12-0-33 ไร่ ข้อกล่าวหากระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตร 54,มาตรา 55 และกระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 เหตุเกิดที่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าว-ป่าภูเพ็ก […]


กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายวิระชัย แบขุนทด ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บ้านหนองหอย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร


การปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ 30 พ.ต.2562 เวลา 09.00 น.นายไพทูรย์ บุญุสุขวีระวัฒน์ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้เข้าร่วมประชุม การปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ด้านป่าไม้) ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 2 ปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพน


ร่วมตรวจวัดขนาดไม้สองข้างทาง

ขัอความ ันที่ 28 พ.ค. 62 จนท.หน่วยฯ นพ.1 (พนอม) พร้อม จนท. ชปพ.ป่าไม้นครพนม นำโดย นายศึกษาพร สุนทรเกตุ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นพ.1 (พนอม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หมวดการทาง และเจ้าหน้าที่ อป. ตรวจวัดขนาดไม้สองข้างทาง ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม นำโดย นางพัชราภา พรมนิล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน และทุกศูนย์ ร่วมรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพจากสำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม พร้อมหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณเฉลิมพระเกียรติบ้านนาจาร ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมได้ดำเนินการปลูกป่า เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน ต้นไม้ที่ปลูก ต้นยางนา ต้นพะยูง