กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายวิระชัย แบขุนทด ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บ้านหนองหอย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร


การปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ 30 พ.ต.2562 เวลา 09.00 น.นายไพทูรย์ บุญุสุขวีระวัฒน์ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้เข้าร่วมประชุม การปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ด้านป่าไม้) ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 2 ปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพน


ร่วมตรวจวัดขนาดไม้สองข้างทาง

ขัอความ ันที่ 28 พ.ค. 62 จนท.หน่วยฯ นพ.1 (พนอม) พร้อม จนท. ชปพ.ป่าไม้นครพนม นำโดย นายศึกษาพร สุนทรเกตุ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นพ.1 (พนอม) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หมวดการทาง และเจ้าหน้าที่ อป. ตรวจวัดขนาดไม้สองข้างทาง ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา


ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม นำโดย นางพัชราภา พรมนิล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน และทุกศูนย์ ร่วมรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพจากสำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม พร้อมหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณเฉลิมพระเกียรติบ้านนาจาร ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนมได้ดำเนินการปลูกป่า เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน ต้นไม้ที่ปลูก ต้นยางนา ต้นพะยูง


ปั่นชายโขงกิจกรรมมนครพนมร่วมใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโพม

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น จังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน  


นายบุญสืบ สมัครราช

นายบุญสืบ สมัครราช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม พร้อมด้วยนายศึกษาพร สุนทรเกตุ นายไพฑูรย์ บุญสุขวีระวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักฯได้เข้าพบและรายงานตัวต่อนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนื่องด้วยได้มารับตำแหน่งใหม่