ส่วนจัดการป่าไม้


นายศึกษาพร สุนทรเกตุ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

ส่วนจัดการป่าไม้

มีหน้าที่รับผิดชอบ
(1)  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของส่วน  กำกับ  ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
(2)  ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว  การสืบสวน  ดำเนินคดี
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด  ประสานงาน  ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้ง
การทำลายป่าไม้
(3)  ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า  และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
(4)  ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ของสำนัก

1.1    ฝ่ายบริหารทั่วไป   รับผิดชอบ
(1)  ปฏิบัติงานธุรการ  และงานงบประมาณของส่วน
(2)  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน   จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน  ส่งสำนัก
(3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.2    ฝ่ายป้องกันรักษาป่า    รับผิดชอบ
(1)  ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า  ป้องกัน  ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า
(2)  ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า  การร้องเรียน  ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดี  การติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
(3)  ปฏิบัติการข่าว  ดำเนินการเกี่ยวกับผลการตรวจปราบปราม  เพื่อยับยั้ง
การบุกรุกทำลายป่า  และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
(4)  ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
(5)  ให้บริการด้านป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยสวนป่า  กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.3  ฝ่ายควบคุมไฟป่า   รับผิดชอบ
(1)  ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า  เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
(2)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า  ประชาสัมพันธ์  และรณรงค์ทุกรูปแบบ  เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
(3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย