อำนวยการ


นางพัชราภา พรมนิล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(1)  ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป  งานสารบรรณ  งานการเจ้าหน้าที่  งานการเงิน  บัญญี
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะของสำนัก
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก
(3) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  สารสนเทศ  และการสื่อสารของสำนัก
(4) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/ โครงการของสำนัก
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.1       ฝ่ายบริหารทั่วไป    รับผิดชอบ
(1)  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสำนัก
(2)  ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  สารสนเทศ  และการสื่อสารของสำนัก
(3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.2       ฝ่ายการเงินและบัญชี    รับผิดชอบ
(1)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  พัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ
สิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่  และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของสำนัก
(2)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.3       ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   รับผิดชอบ
(1)  วิเคราะห์  และจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนัก
(2) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ของสำนักส่งกรม
(3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.4       ฝ่ายกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์  พัฒนา  ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  ยกระดับรายได้ให้แก่ราษฎรใน
พื้นที่รับผิดชอบตามแนวทางพระราชดำริ
(2)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
(3)  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเพาะชำกล้าไม้  การขยายพันธุ์ไม้แก่ภาคเอกชน  ประชาชน  และหน่วยงานของรัฐ
(4)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย