อำนาจหน้าที่

1. จัดทำแผนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกำรทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านงานป้องกันการ
บุกรุกทำลายและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ป่ำไม้ งานจัดกำรที่ดินป่ำไม้ งานวิจัยและพัฒนา
ด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่ำ งำนจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมำยว่าด้วยการ ป่าไม้
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชำติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ รวบรวมเป็นข้อเสนอ
แนะต่อกรม และหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงำนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย