ส่งเสริมการป่าไม้


saravut

นายสราวุฒิ   บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้

ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 

               มีหน้าที่รับผิดชอบ
(1)  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของส่วน กำกับ  ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า
(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ  ทั้งการปลูกป่าในที่ดินของรัฐ
และการปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินเอกชน  การดำเนินงานในรูปสหกรณ์  สวนป่า
การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้
การปลูกและบำรุงสวนป่า  แก่ภาคเอกชน  ประชาชน  และหน่วยงานของรัฐ  ประกอบด้วย

1.1       ฝ่ายบริหารทั่วไป   รับผิดชอบ
(1)  ปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณของส่วน
(2)  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วนจัดทำแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติงานชองส่วน  ส่งสำนัก
(3)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.2       ฝ่ายปลูกป่า   รับผิดชอบ
(1)  ปฏิบัติงานการปลูกป่า  ฟื้นฟูป่าทุกรูปแบบ รวมทั้งการดูแลป้องกันรักษาสวนป่า
ในความรับผิดชอบ  โดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
กฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2)  สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ
ทั้งเชิงเศรษฐกิจและการยังชีพ
(3)  สนับสนุน  ส่งเสริม  การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ในการประกอบอาชีพด้านป่าไม้
(4)  สนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์   และสวนป่าให้เข้มแข็งเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
(5)  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าและบำรุงสวนป่า
แก่ภาคเอกชน  ประชาชน  และหน่วยงานของรัฐ
(6)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานได้รับมอบหมาย

1.3       ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้   รับผิดชอบ
(1)  ปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป  กล้าไม้มีค่า  และกล้าไม้มงคล
เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
(2)  พัฒนาการเพาะชำกล้าไม้ที่มีคุณภาพดี
(4)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้อง
หรือที่ไดรับมอบหมาย ประกอบด้วย