เบอร์โทร ๐๔๒-๕๑๑๕๐๕

“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560”


วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมาย ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560” พร้อมด้วย ผอ.สจป.ที่ 6 สาขานครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ประมาณ 500 คนเข้าร่วมพิธี

สืบเนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ และทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาที่พระองค์ทรงปลูกเป็นอย่างมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้กรมป่าไม้ได้กำหนดจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้า และพ่อหลวง สู่ปวงชน” พร้อมกันในวันนี้ทั้งสี่ภาค