ส่วนวิชาการและกฏหมาย


222

นายวิระชัย  แบขุนทด
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฏหมาย

ส่วนวิชาการและกฏหหมาย

มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

(1)    จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับควบคุมดูแลและประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน

(2)     ส่งเสริมให้องค์กร สถาบัน ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ ป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

(3)  ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้

(4)  สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

ประกอบด้วย

          5.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ

(1) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของส่วน

(2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก

(3) ปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย