ส่วนจัดการป่าชุมชน

นายวิระชัย  แบขุนทด
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

มีอำนาจหน้าที่

    ๑) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน

    ๒) ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประซาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

    ๓) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน

    ๔) สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
๕) สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและเผยแพร่  ๖) ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1๘ เมษายน ๒๕๓๘ รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
๗) สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในแล
๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

            ส่วนจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย ๒ ฝ่ายดังนี้

                                   ๓.๑ ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

 (๑) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
(๔) ปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
(๕) ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3.๒ ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
(๑) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย