รายงานการปฎิบัติราชการระดับสำนัก


หนังสือราชการ ที่ ทส ๑๖00.๙ /ว ๘๕๙๖ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

เอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สานัก/กลุ่ม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน (รอบ ๑๒ เดือน)