หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๗ (อำเภอปางมะผ้า)นายครรชิต วงค์พระยา
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๗ (อำเภอปางมะผ้า)


นายเสมา วงค์อินทร์
พนักงานพิทักษ์พิทักษ์ป่า ส ๓


นายอภิศักดิ์ วนาสินสมบูรณ์
พนักงานพิทักษ์ป่า


นายบุญรัส อาทรเกตุ
พนักงานพิทักษ์ป่า


เรืองเดช ตั้งเงิน
พนักงานพิทักษ์ป่า


นายสมชาย ศรีอ่อน
พนักงานพิทักษ์ป่า


นายเอกชัย บุญทวีธรรม
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า


นายรัตนศักดิ์ ปิยะวดี
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า


นายประดิษฐ์ สังข์วรรณะ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายณรงค์ แสงหงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นางสาววรรณดี รัตนคำ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า