หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๖ (อำเภอสบเมย)นายอำนวย ยอดคำ
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๖ (อำเภอสบเมย)


นายทองดี จันทา
พนักงานพิทักษ์พิทักษ์ป่า ส ๓


นายประเสริฐ บุญทาวงค์
พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓


นายพิพัฒน์ คำสม
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายดวงจันทร์ สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายอานงค์ ดวงฟู
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายคำมูล สิงขรบรรจง
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายต่อพันธ์ เตจ๊ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายสมจิตร ชูวงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า