หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๕ (อำเภอแม่สะเรียง)นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๕ (อำเภอแม่สะเรีบง)


นายจรินทร์ บุญเจริญ
พนักงานพิทักษ์พิทักษ์ป่า ส ๓


นายทวี ตาคำ
พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓


นายตุ๋ย คำมาสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายจุมพล มังคละ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายดำรงศักดิ์ ศรีจง
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายเกษม ทินเจอร์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายสุริยัน เกิดมงคล
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายธีรวัฒน์ แปงเชียงแสน
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายแสวง มูลฟอง
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายกิจจา ชนะแสน
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า


นายศุภมิตร ใจหมั้น
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายศุภมิตร ใจหมั้น
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายอภิชาติ จินดา
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายสมพงษ์ กันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า