หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๓ (อำเภอขุนยวม)นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๓ (อำเภอขุนยวม)


นายพงษ์ศิลป์ ไชยวงค์
พนักงานพิทักษ์พิทักษ์ป่า ส ๓


นายอุทัน สิธิ
พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓


นายสมชาย โมป้อ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายทิวา รักสกุล
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายอำพันธ์ บริหาร
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายการุณ จิตสอาด
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายวิจิตร กันทา
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายสิทธิชัย วิทยาวัฒนานุกูล
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายพิเชษฐ์ นายวม
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายสุรศักดิ์ ไชยยา
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายสมศักดิ์ บุญผล
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายปราการณ์ นิลละออง
เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า