หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๒ (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน)นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๒ (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน)


นายรัฐฐ์ธวพล บุญจันทร์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน


นายบุญยงค์ งดงาม
พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓


นายธนกฤต พิทักษ์
พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓


นายทองศุกร์ กวางทู
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายจันทร์รักษ์ แสนพยอม
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายคำสร่วย พลูสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายสุริยา หนองเมือง
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายจำรูญ ยอดเมืองนาย
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายสรศักดิ์ ศรีมูล
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายประพันธ์ นิยมชาติ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายบัญชา คำจาง
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายวิจิตต์ วรรณภิระ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายวิสิทธิ์ วรรณภิระ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายสุเทพ ศุภรเลิศนที
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า