หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๑ (อำเภอปาย)


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๑ (อำเภอปาย)

นายรุ่งเพ็ชร์ บรรเทา
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๑ (อำเภอปาย)


นายอินทอน เผือกป้อ
พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓


นายบุญศรี หมูคำ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

ฝ่ายป่าชุมชน

นายดวงฤทธิ์ พรมรัตน์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายมานพ ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายยงยุทธ กาวารี
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


นายนิคม กันธาน้อย
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า