โครงสร้างอัตรากำลังคนส่วนจัดการป่าไม้


นายศักดา มณีวงค์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

ฝ่ายบริหาร

นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร


นายไชยพนิตนันท์ สินธพทอง
พนักงานธุรการ ส ๔


นางสายใจ รัตนวิฑรูย์
เจ้าพนักงานธุรการ ม๓

ฝ่ายจัดการที่ดิน

นายแสงสุข ชะโพ
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้


นางสาวนุชรี จอมแก้ว
นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน


นายนิรันดร์ คงแดง
ช่างสำรวจ/p>


นายไวพจน์ เรื่อนคำศรี
ช่างสำรวจฝ่ายป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า

นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร
ตำแหน่งหัวหน้าป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า


นายพงศกร เสมมหาศักดิ์
พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓


นายไชยพนิตนันท์ สินธพทอง
พนักงานธุรการ ส ๔


นายสมทรง อินงาม
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า


นายสวนคำ ชลธารเสาวรส
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า


ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้

นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้


นายไชยพนิตนันท์ สินธพทอง
พนักงานธุรการ ส ๔


นายพงศกร เสมมหาศักดิ์
พนักงานพิทักษ์ป่า ส ๓


นางสายใจ รัตนวิฑรูย์
เจ้าพนักงานธุรการ ม๓


นายสวนคำ ชลธารเสาวรส
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า