โครงสร้างอัตรากำลังคนส่วนส่งเสริมการป่าไม้


นายรังสรรค์ ขอผล
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้

ฝ่ายบริหาร

นายอนุสรณ์ ปูเครือ
ตำแหน่งหัวหน้าบริหาร

ฝ่ายโครงการพระราชดำริ

นายทนงศักดิ์ แสงประสิทธิ์
ตำแหน่งฝ่ายโครงการพระราชดำริ


นางสาวเพ็ญนภา รินไชยสงค์
เจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาวสุชาติ คีรีเกษตร
เจ้าพนักงานการเกษตร

ฝ่ายป่าชุมชน

นายนุกูล อุ่นใจจีนต์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ตำแหน่งฝ่ายป่าชุมชน


นายอภิโชค ปานทอง
นักวิชาการเผยแพร่


นางสาวนิตยา พลูสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอธิวัฒน์ ศรีประมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร


นายเมธัส ปัญญายงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร

ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า

นายทนงศักดิ์ แสงประสิทธิ์
ตำแหน่งหัวหน้าส่งเสริมการปลูกป่า


นายมานพ ทองดี
พนักงานธุรการ ส ๔


นางสาวกมสทิพย์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวเยาวลักษณ์ ชินวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายศุภสิทธิ์ ธรรมสาลี
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน


นายจิราภัทร สุรินทร์
พนักงานการเงินและบัญชี ส ๔


นายเสฐวุฒิ นำสมัย
พนักงานเพาะชำ


นายสุทิน คำอิ่น
เจ้าหน้าที่เกษตร


นายจรัญ ผู้รักต้นไม้
เจ้าหน้าที่เกษตร