ส่วนจัดการป่าไม้


มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ส่วนจัดการป่าไม้


1.ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอนุญาตด้านป่าไม้
2.กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านการจัดการที่ดินปไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยปาสงวนแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กฎหมายว่าด้วยปาสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการป่าไม้ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
2.จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้
1.ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดเขตที่ดินปไม้ และจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการสอบสวนวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนหรือหลังประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
2.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามกฎหมายและนโยบายด้านการจัดที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของประชาชนในท้องที่รับผิดชอบ
3.ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรปาไม้
4.ดำเนินการบริหารจัดการให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประชาชน รวมตลอดถึงกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นที่ป่าอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
5.ปฏิบัติงานร่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
1.ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่ ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า และปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า และปฏิบัติการข่าวดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการ บุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
3.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้
1.ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบแนวทางในการปฏิบัติด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้
2.ควบคุม กำกับ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปาสงวนแห่งชาติ พื้นทีปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๙๘๔ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตด้านป่าไม้
3.จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต ติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทางป่าไม้ บริการประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตให้ได้รับความสะดวกและรับทราบข้อมูลเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย