ส่วนอำนวยการ


หน้าที่รับผิดชอบ ส่วนอำนวยการ

1.ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
2.ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3.ดำเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก
4.วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป

1.ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสารทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2539 ตลอดจนร่าโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา
2.ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของสำนักฯ
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายการเงินและบัญชี

1.ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2.รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย
3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายพัสดุ

 1. ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก
  2.ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
  และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของสำนัก
  3.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล

 1. วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก
 2. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนัก ส่งกรมป่าไม้
 3. ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนัก และเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย