แบบฟอร์ม


# ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ใบลา ใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลด
2 ใบลา ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลด
3 ใบลา ใบลาอุปสมบท ดาวน์โหลด
4 ใบลา ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ดาวน์โหลด
5 ใบลา การขอลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด
6 ใบลา ใบลาออกสำหรับพนักงานราชการ ดาวน์โหลด
7 ใบลา ขอยกเลิกวันลา ดาวน์โหลด
8 ใบลา แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร ดาวน์โหลด
9 ใบลา ลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
10 พนักงานราชการ แบบ คพร. สป.1 ดาวน์โหลด
10 พนักงานราชการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป-กรมป่าไม้แนบท้ายประกาศฯ ดาวน์โหลด

Copy