หนังสือเวียน ปี 2563


# เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ทส ๑๖00.๙ /ว ๘๕๙๖ 5 พฤษภาคม 2563 ขอส่งเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการระดับสำนัก/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด

Copy