โครงสร้างอัตรากำลังส่วนอำนวยการ


นายเล็ก วงษา
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพุฒิพงศ์ ชัยนลินพัฒน์
ตำแหน่งหัวหน้าบริหารทั่วไป

นายพฤกษ์ หล้าบุตร
พนักงานธุรการ ส ๔

นายวรชัย จรินเดช
พนักงานธุรการ ส ๔

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายยุทธพง์ บุตรเนตร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางพีรญา สุขนิสัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางปกาดา พิมสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนุชศรินทร์ อัญชัญ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวจุฑามาศ บำรุงยศ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ฝ่ายพัสดุ

นายพุฒิพงศ์ ชัยนลินพัฒน์
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นายสาวศิริลักษณ์ เล่อกา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวกนิษฐา โพธิยอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)

ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล


นายยุทธศักดิ์ กิตติบวรกุล
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล

นางสาวกนิษฐา โพธิยอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓)

นายณัฐพล วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์