แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ธันวาคม 2561


ประชุมเรื่องจัดตั้งศูนย์ป่าไม้โดยกำหนดให้ศูนย์ป่าไม้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมเรื่องจัดตั้งศูนย์ป่าไม้โดยกำหนดให้ศูนย์ป่าไม้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีนายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ทุกส่วน ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน


ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2/2561

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเล็ก วงษา ผอ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาทุกหน่วย หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี หัวหน้าหน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าทุกสถานี หัวหน้าศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ หัวหน้าสวนป่า/หัวหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการฯ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน