แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 10 ตุลาคม 2560


โครงการแหล่งน้ำในไร่นาฯ

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรที่มีความต้องการขุดแหล่งน้ำในไร่นอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดโครงการฯพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และใบคำขอตามเอกสารแนบ หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์05361185    


โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 10 ต.ค.2560เวลา9.00น. ข้าพเจ้านายแสงสุข ชะพ นายช่างสำรวจชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมสภาตำบลแม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อ ชี้แจงโครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าจากสภาตำบล


แจกจ่ายข้าวเปลือกานแม่เตี๋ยไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านแม่ลางิ้ว

วันนี้ 6 ต.ค.60 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ มส.30(ห้วยปลาฝา) และ มส.11(แม่ลาน้อย) ได้ร่วมกันออกทำงานให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวเปลือก ตามที่กำนันตำบลท่าผาปุ้มได้ร้องขอขอความร่วมมือ โดยทำการขนย้ายข้าวเปลือก ประมาณ 200 ถัง จากบ้านแม่เตี๋ยไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านแม่ลางิ้ว ครั้งที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ครับ นายอภิชัย มณีธร รก.หน.หน่วยฯ/รายงาน  


พิธีเปิด กิจกรรมชุมชนสร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่

วันนี้6 ต.ค.2560 หน่วยฯมส.25(ท่าผาปุ้ม) ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิด กิจกรรมชุมชนสร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่ ณ.ป่าต้นน้ำห้วยมะไฟ หมู่4 ต.ท่าผาปุ้ม. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ฝายมีชีวิต นายนิพนธ์วรนามหัวหน้าหน่วยรายงาน


การประชุมรับหมอบนโนบายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวนยการส่วนป้องกันรักษาป่า , ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ , ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ , ผู้อำนวยการส่วนพระราชดำริและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม เช้านี้ video conference เรื่องการประชุมรับหมอบนโนบายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน