สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักกฎหมาย

การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562