กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ “สำนักจัดการที่ดินป่าไม้กับการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562หัวข้อ “ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้กับการพัฒนา ระบบภูมิสารสนเทศ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ” • KM ครั้งที่ 1 ทำงานสะดวกรวดเร็วด้วย …

Continue reading

รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ความละเอียดสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และซอฟแวร์ในระบบภูมิสารสนเทศป่าไม้ ปี 2562

Continue reading

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Continue reading