ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

Administration Division

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

22 001-2

นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล

ผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่ ส่วนอำนวยการ

 1.  กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ โดยให้สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในทุกระดับและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
 2. กำกับ ควบคุม ดูแลงานด้านระบบสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภััณฑ์ และยานพาหนะของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 3.  กำกับ ควบคุม ดูแลอัตรากำลังของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน
 4.  ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และประสานงานในภาพรวมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ การจัดทำทะเบียนรับส่งหนังสือ (2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนกำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ วิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ลาออก บำเหน็จบำนาญ (3) วางแผน กำกับ ดูแล การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (4).ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานหน้าห้อง ผอ.สำนัก

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1.) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหน้าห้องสำนักจัดที่ดินป่าไม้

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) เกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทุกระดับ (2) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (3) ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานตามแผนงาน และการเร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (4) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัสดุ

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ (1) ดำเนินการจัดหาพัสดุของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับระบบ EGP, GFMIS และงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในระบบ GFMIS (2) กำกับดูแล ควบคุมและจำหน่าย พัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (3) วางแผนการจัดเตรียมพัสดุสำรองตามความจำเป็น และเหมาะสมตลอดจนดูแลการใช้ พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบ (4) ควบคุมดูแลอาคารสถานที่บริเวณสำนักจัดการที่ป่าไม้ (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ (1) เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบราชการ (2) ติดตามผล ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ในกรมป่าไม้ (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( รอบ 12 เดือน ) new
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( รอบ 6 เดือน )
 • (เล่ม) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รอบ 12 เดือน )
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รอบ 6 เดือน )
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รอบที่ 2 )
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( รอบที่ 1 )
 • (เล่ม) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน>
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 2 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม)
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน (ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม)
 • ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน (ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม)
 • (เล่ม) คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 • (เล่ม) คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กลุ่ม)
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) (ล้านไร่) ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนการจัดหาที่ดินทำกินให้ผู้ไร้ที่ทำกิน (ไร่)(ตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ)
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม) (ล้านไร่) ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนการจัดหาที่ดินทำกินให้ผู้ไร้ที่ทำกิน (ไร่)(ตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ)
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (KPI)
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 • คำรับรองปฏิบัติราชการ
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 • คำรับรองปฏิบัติราชการ
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
 • สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
 • Comments are closed.