ฝ่ายสำรวจทรัพยากร

ฝ่ายสำรวจทรัพยากร
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1.) สำรวจทรัพยากรเพื่อประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และกำลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้
(2.)สำรวจเพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

บุคลากรฝ่ายสำรวจทรัพยากร

ธัญญาลักษณ์

นางสาวธัญญาลักษณ์ เพ็ชรสีนวล
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
แพรพรรณ

นางสาวแพรพรรณ เกตุสวัสดิ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
พิมพ์นิภา

นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
ณัฐธิตา

นางสาวณัฐธิตา พรประสิทธิกุล
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่ายฯ
จุฬารักษ์

นางสาวจุฬารักษ์ ไชยสิทธิ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
ปุณยพล

นายปุณยพล คำมุง
ช่างสำรวจ
ประจำฝ่ายฯ
ปิยะนันท์

นางสาวปิยะนันท์ หนูพระอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ