ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผลฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ
(1.) ศึกษา วิเคราะห์ และแปลตีความข้อมูลจากการสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing)
(2.) จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล

ธีรวัฒน์

นายธีรวัฒน์ เคนมี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

นิฐินันท์

นางสาวนิฐินันท์ แสนอินอำนาจ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
พิมพ์นิภา

นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
วันชัย

นายวันชัย กิติยะ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่ายฯ
แววมณี

นางสาวแววมณี คงแป้น
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
สุญญตา

นางสาวสุญญตา บุญลอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ
ธนาคม

นายธนาคม สมศรีราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำฝ่ายฯ