ส่วนสำรวจ

P1010559

ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

Forest Survey And Assessment Division

WE ARE A FOREST SURVEYER AND ASSESSMENT

อำนาจหน้าที่ ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ในพื้นที่ป่าไม้และจัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการวางแผนจัดการและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
  2. สำรวจทรัพยากรเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
  3. แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
  4. สำรวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และกำลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บุคคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ (2) ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ (3) ควบคุมดูและวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสำรวจทรัพยากร
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) สำรวจทรัพยากรเพื่อประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และกำลังผลิตของทรัพยากรป่าไม้ (2) สำรวจเพื่อประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) ศึกษา วิเคราะห์ และแปลตีความข้อมูลจากการสำรวจจากระยะไกล (Remote Sensing) (2) จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Comments are closed.