ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้

1(2)

นายกรต์ มนัสศรีสุขใส

ผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรที่ดินป่าไม้และอื่นๆ ในพื้นที่ป่าไม้
 2. จัดทำแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งขาติและแผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้รวมทั้งแผนที่อื่นๆ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้
 3. จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ป่าไม้
 4. เป็นคลังภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมเพื่อใช้งานด้านป่าไม้
 5. จัดการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการตรวจสอบและให้บริการ
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
 3. ควบคุมดูและวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสารบบที่ดินป่าไม้

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
 2. รวบรวมและจัดทำข้อมูลทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 3. รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม
 4. ปฏฺิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายแผนที่

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1. จัดทำแผนที่ด้วยระบบ GIS แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้และแผนที่อื่นๆ
 2. ปฏฺิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายหมุดหลักฐานแผนที่

รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ

 1. สร้างหมุดหลักฐานแผนที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 2. ควบคุม ดูแล สำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รังวัดหาค่าพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS และกล้องสำรวจ
 3. สำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดและสภาพภูมิประเทศ และตำแหน่งหมุดหลักฐาน
 4. รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ในรูปแบบดิจิตอล และในแผนที่มาตรฐานของกรมแผนที่่ทหาร
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงาน

รายการ
 • แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทาหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน-กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 • คู่มือ การจัดทำหมุดหลักฐานดาวเทียมด้วย GPS ระบบ 2 ความถี่ ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 • คู่มือ การใช้ซอฟแวร์ในการประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS
 • ขั้นตอนการเซ็ทค่าหัวเครื่องรับสัญญาณ GPS โดยระบบ static
 • แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
 • แนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • กำหนดราคาก่อสร้างหมุดหลักฐาน GPS ชนิดหมุดคู่
 • การรายงานผล

  ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน

  Comments are closed.