ส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้

1(2)

นายกรต์ มนัสศรีสุขใส

ผู้อำนวยการ

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรที่ดินป่าไม้และอื่นๆ ในพื้นที่ป่าไม้
 2. จัดทำแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งขาติและแผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้รวมทั้งแผนที่อื่นๆ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้
 3. จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ป่าไม้
 4. เป็นคลังภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมเพื่อใช้งานด้านป่าไม้
 5. จัดการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการตรวจสอบและให้บริการ
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ (2) ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ (3) ควบคุมดูและวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนภูมิสารสนเทศป่าไม้ (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสารบบที่ดินป่าไม้

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (2) รวบรวมและจัดทำข้อมูลทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (3) รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม (4) ปฏฺิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนที่
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ (1) จัดทำแผนที่ด้วยระบบ GIS แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และแผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินป่าไม้ และแผนที่อื่นๆ (2) ปฏฺบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายหมุดหลักฐานแผนที่
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ (1) สร้างหมุดหลักฐานแผนที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (2) ควบคุม ดูแล สำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รังวัดหาค่าพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS และกล้องสำรวจ (2) สำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดและสภาพภูมิประเทศ และตำแหน่งหมุดหลักฐาน (3) รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ในรูปแบบดิจิตอล และในแผนที่มาตรฐานของกรมแผนที่่ทหาร (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงาน

รายการ
 • แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทาหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
  ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน-กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 • คู่มือ การจัดทำหมุดหลักฐานดาวเทียมด้วย GPS ระบบ 2 ความถี่ ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 • คู่มือ การใช้ซอฟแวร์ในการประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS
 • ขั้นตอนการเซ็ทค่าหัวเครื่องรับสัญญาณ GPS โดยระบบ static
 • แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม
 • แนวทางและรายละเอียดการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • กำหนดราคาก่อสร้างหมุดหลักฐาน GPS ชนิดหมุดคู่
 • การรายงานผล

  ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน

  Comments are closed.