ส่วนพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้

หัวหน้าวีรวัฒน์

นายวีรวัฒน์ แสงกระจ่าง

ผู้อำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. บริหารจัดการพื้นที่ ให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอื่น ๆ
 2. บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้แบบอเนกประสงค์ (Multiple-purpose Management) ภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย ยุทธศาสตร์
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรโครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

 1.  ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป
 2. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงาน
 3. ควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบัติการ 1

รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอื่นๆ ในท้องที่ภาคกลางและภาคเหนือ โดยมีหน้าที่ดังนี้

 1. รวบรวม ตรวจสอบ ติดตามและจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งนันทนาการ รวมทั้งข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้
 2. ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปฏิบัติการ 2

รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอื่นๆ ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวม ตรวจสอบ ติดตามและจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งนันทนาการ รวมทั้งข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดินป่าไม้
 2. ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกข้อความ

ประชาสัมพันธ์และข่าวสารภายในส่วน

Comments are closed.