เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบ้ติการข้อมูลที่ดินป่าไม้

อุดมศักดิ์

นายอุดมศักดิ์ สงวนศิริธรรม
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
วิไลลักษณ์

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่าย
ศิริชัย

นายศิริชัย ด้วงเงิน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่าย
ปราจิน

นางสาวปราจิน เพื่อนชอบ
นักจัดการงานทั่วไป
ประจำฝ่าย
พรรณิภา

นางสาวพรรณิภา สุวรรณ
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
บุศรินทร์

นางสาวบุศรินทร์ วัดเข่ง
นักวิชาการป่าไม้
ประจำฝ่าย
ภัทราภรณ์

นางสาวภัทราภรณ์ มาตุ้ม
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นางสาวกาญจนาพร

นางสาวกาญจนาพร ศรีหมอน
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นางสาวนิติยาภรณ์

นางสาวนิติยาภรณ์ ภูมินา
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นางสาวอรวรรณ

นางสาวอรวรรณ ภูศรีเทศ
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นางสาวสุพิชญา

นางสาวสุพิชญา แสงฉาย
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย
นางสาวดารารัศมี

นางสาวดารารัศมี จันทร์หอม
เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ
ประจำฝ่าย