ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ดินป่าไม้ 1

อธิพงษ์
นายอธิพงษ์ ก่อผล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ
อรพินทร์
นางอรพินท์ ธนีบุญ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
สมิทธิพล
นายสมิทธิพล อุ่นสา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
ประจำฝ่ายฯ
ดาราวรรณ
นางสาวดาราวรรณ ช่วยบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
เบญจมาศ
นางเบญจมาศ ศรีสงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ศิรินทร์
นางศิรินทร์ จันทนู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
ปรียาภรณ์
นางปรียาภรณ์ ณรงค์กูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ
กีรติ
นายกีรติ มาลัยสันทัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจำฝ่ายฯ

Comments are closed.